Menu
Categorieën
https://www.unifixx.nl/nl/algemene-voorwaarden
Hotline:  +31 33 277 66 00

Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIFIXX B.V., statutair gevestigd te Scherpenzeel,
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amersfoort geregistreerd onder nummer 14624241.

Artikel 1 - toepasselijkheid

1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden op al onze aanbiedingen, overeenkomsten  en de daaruit voortvloeiende
     verbintenissen van toepassing.

2.  Onze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door onze contractpartij door de aanvaarding van de door ons
     geleverde zaken door de contractpartij tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat onze algemene
     voorwaarden niet van toepassing zijn.

3.  Waar nodig dient in deze algemene voorwaarden onder contractpartij mede te worden begrepen degene die ons om een
     offerte of prijsopgave heeft verzocht.


Artikel 2 - aanbiedingen

1.  Al onze offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.  Onze offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op door de contractpartij verstrekte gegevens, zoals gebruiksomstandigheden, technische specificaties,
     toepassing, zowel als de omstandigheden waaronder etc. De contractpartij is gehouden ons volledige informatie te ver­strekken omtrent de hier
    bedoelde gegevens. Deze informatieplicht omvat tevens de verplichting aan te geven welke gegevens ook aan de contractpartij onbekend zijn.

3.  In het geval wij, voor het uitbrengen van een offerte, het doen van een prijsopgave of het verstrekken van adviezen kosten hebben gemaakt, zijn wij
     gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan degene die ons daarom heeft gevraagd, indien geen overeenkomst tot stand komt.


Artikel 3 - totstandkoming overeenkomst

1.  De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen zodra de order door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel de bij ons bestelde zaken
     door ons zijn geleverd.

2. Een door ons uitgebrachte offerte wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de contractpartij binnen vijf kalenderdagen na datum van
    verzending van de offerte schriftelijk zijn bezwaren aan ons heeft kenbaar gemaakt.

3.  Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum waarop de offerte is gedateerd respectievelijk zaken zijn geleverd.

4.  Wij behouden ons het recht voor om aan de contractpartij een schriftelijke akkoordverklaring te vragen. Wij zijn niet gehouden, tot betreffende verklaring
     in ons bezit is, een aanvang te maken met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 4 - de overeenkomst

1.  Te allen tijde is de overeenkomst beperkt tot hetgeen in de offerte is omschreven.

2.  In geval geen offerte of orderbevestiging is verzonden, gelden de facturen als een correcte weergave van de inhoud van de overeenkomst.

3.  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en de
     contractpartij hiertegen niet binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

4.  Mondelinge toezeggingen en gemaakte afspraken met ondergeschikte leden van het personeel binden ons niet, voor zover deze niet schriftelijk door
     ons zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn te beschouwen alle medewerkers die geen procuratie hebben.

5.  Wij zijn gerechtigd prijswijzigingen door te berekenen boven hetgeen reeds in de overeenkomst is voorzien, indien:

 •     De eisen die van overheidswege aan onze producten worden gesteld, zodanig worden gewijzigd dat eveneens de producten zelf,
      dan wel de samenstelling daarvan, moeten worden gewijzigd.
 •     Ná 8 weken na het totstandkomen van de overeenkomst de grondstofprijzen gestegen zijn Dan wel vanwege overheidsmaatregelen de
      loon- dan wel alle andere bedrijfskosten gestegen zijn.
  Onder overheid wordt hier verstaan elk openbaar lichaam, nationaal dan wel
      internationaal.

Het recht om prijswijzigingen door te berekenen behouden wij ook tijdens vervangingen of werkzaamheden die in het kader van een verstrekte
garantie door ons worden uitgevoerd.


Artikel 5 - levering

1.  De door ons opgegeven levertijd is bij benadering en niet bindend.

2.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan over­schrijding van de levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, de contractpartij,
     dan wel derden, aanspraak geven op een schadever­goeding of een recht op ontbinding. De contractpartij vrijwaart ons van alle aanspraken die
     derden terzake jegens ons gelden zouden kunnen maken.

3.  Overschrijding van de levertijd ontslaat de contractpartij niet van zijn verplichtingen voorvloeiende uit deze overeenkomst. Indien de zaken na het
     verstrijken van de leveringstermijn door de contractpartij niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

4.  Wij zijn gerechtigd tot 10% meer of minder dan de door de contractpartij bestelde hoeveelheden te leveren en te factureren overeenkomstig de
     geleverde hoeveelheid.

5.  Wij zijn gerechtigd de bestelling zowel in zijn geheel als achtereen­volgens in gedeelten te leveren ook als dit niet in de offerte is vastgelegd.

6.  Indien de overeengekomen levertermijn door contractpartij naar een later moment verplaatst wordt, dan wel de order door contractpartij geannuleerd
    wordt, dient de contractpartij alle daaruit voortvloeiende kosten en schaden te dragen.

7.  Leveringen zijn franco huis, tenzij anders overeengekomen en behoudens leveringen met een waarde van minder dan € 500,-- (Nederland)
     resp. € 2.500,-- (buiten Nederland). Voor laatstgenoemde leveringen geldt een toeslag voor vracht- en orderkosten.


Artikel 6. - specificaties van het product/testen

1.  De door ons opgegeven technische specificaties van de door ons geleverde producten zijn gebaseerd mede op de informatie zijdens de contractpartij
     als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voor­waarden. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste, dan wel onvolledige
     informatie zijdens de contractpartij. Zo deze informatie onjuist of onvolledig mocht blijken te zijn, vervallen eveneens de door ons afgegeven garanties.

2.  Tenzij anders overeengekomen, is de contractpartij gehouden de door ons geleverde producten in de uiteindelijke uitvoering en gemonteerd in de
     nabootsing van de te verwachten gebruiksom­standigheden te (doen) testen. Als de contractpartij geen testen uitvoert, wordt hij geacht de producten
     te hebben goedgekeurd en geaccepteerd.

3.  Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitkomsten van ver- of bewerkingen van het betreffende product. De specificaties verliezen in
    voorkomend geval hun geldigheid.

4.  De door ons te leveren zaken worden geleverd met inachtneming van de gebruikelijke toleranties voor wat betreft kleuren en variaties in breuk/breedte/
     maatvoering (+/- 5%), etc. Wij zijn niet aansprakelijk voor technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en kwaliteit. Deze worden slechts bij
     benadering gegeven. De gegevens zijn slechts bindend wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen zijn nimmer een grond voor
     schadevergoeding of ontbinding aan onze contractpartij.


Artikel 7 - garanties

1.  Indien door ons in de overeenkomst garantie is verstrekt, is deze te allen tijde beperkt tot herstel of te onzer keuze vervanging van de door ons
     geleverde producten. Onderhavige voorwaarden zijn in geval van verlenging van garantie eveneens onverkort van toepassing.

2.  Elke aanspraak op garantie vervalt in de volgende gevallen:

 • montage- en verwerkingsfouten
 • na ommekomst van de garantieperiode van [12] maanden;
 •  kwaliteitsvermindering ná verwerking van het geleverde product;
 • wijzigingen aan de producten;
 • verwijdering c.q. onleesbaarheid van eventueel aangebrachte labels;
 • onvolledige of onjuiste informatie als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden;
 • onjuist gebruik of gebrek aan goede zorg zijdens de contractpartij, dan wel buiten het geleverde liggende factoren, zoals inwerking van
  vocht,
  damp, zuren en andere invloeden, waaraan de producten wor­den blootgesteld;
 • opzet en nalatigheid zijdens de contractpartij;
 • alle gevallen waarin in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd enigerlei garantie te geven.

3.  De contractpartij is gehouden volledige medewerking te geven aan enigerlei door ons noodzakelijk geacht onderzoek in verband met onze
     garantieverplichtingen. Onder volledige medewerking wordt eveneens verstaan inzage in alle rapporten die over het betreffend geval wor­den
     opgesteld door welke instantie dan ook. De kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de contractpartij, indien blijkt dat ten onrechte
     aanspraak is gemaakt op de garantie.


Artikel 8 - aansprakelijkheden

1.  Te allen tijde is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze garantie­verplichtingen als omschreven in deze algemene voorwaarden. Het vervallen van onze
     garantieverplichtingen als bedoeld in het voor­gaande artikel, zal eveneens inhouden verval van onze aansprakelijk­heid voor enigerlei directe of
     indirecte schade, geleden door de contractpartij of derden. De contractpartij vrijwaart ons terzake.

2.  Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, geleden door de contractpartij en/of derden, welke wordt veroorzaakt door
    de inbreuk op het auteursrecht/octrooirecht en modelrecht van derden, dan wel tengevolge van de werking of niet-werking van de door ons geleverde
    producten. De contractpartij vrijwaart ons terzake.

3.  Behoudens grove nalatigheid en opzet van onze directie of onze leidinggevende ondergeschikten zullen wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige
    schade van de contractpartij en/of van derden veroorzaakt door in onze dienst werkzaam personeel, dan wel door bij de uitvoering van de
    overeenkomst ingeschakelde derden.

4.  Wij zullen ons, indien de contractpartij dat wenst, voor de risico’s voortvloeiende uit de wettelijke regels op de productaansprakelijkheid verzekeren.
     De kosten verbonden aan dergelijke verzekeringen komen voor rekening van de contractpartij. Laatstgenoemde is gehouden ons te vrijwaren indien
     geen verzekering terzake van productaansprakelijkheid door de contractpartij werd gewenst.


Artikel 9 - reclames

1.  Eventuele reclames zowel op de levering van producten, als op factuurbedragen dienen binnen 8 dagen na levering, dan wel verzending, schriftelijk
     bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten en omstandigheden waarop de reclame betrek­king heeft op straffe van verval van
     de vordering van de contractpartij.

2.  Wij zijn slechts gehouden van ingediende reclames als bedoeld in dit artikel kennis te nemen indien deze tijdig zijn ingediend en de contractpartij op dat
     moment aan al zijn jegens ons bestaande ver­plichtingen heeft voldaan. Bij gebreke van een tijdig, overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, ingediende
     reclame, vervalt onze garantie­plicht evenals onze aansprakelijkheid.

3.  Indien wij van oordeel zijn dat een klacht over een levering terecht is ingediend, zullen wij eerst tot vervanging van het geleverde product overgaan,
     zodra de contractpartij het geleverde ondeugdelijke product aan ons heeft geretourneerd.

4.  De contractpartij is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtin­gen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst, dan wel enige andere
     overeenkomst met ons gesloten, op te schorten op grond van een ingediende reclame. Gebrek aan een gedeelte van de levering geeft aan
     contractpartij geen recht van weigering van de gehele levering.

5.  Het is contractpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te retourneren.


Artikel 10 - overmacht

1.  Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat nakoming tengevolge van omstandigheden welke ons ten tijde van de over­eenkomst niet bekend
     waren en niet bekend behoefde te zijn of door overmacht onuitvoerbaar is, dan hebben wij het recht de contractpartij voor te stellen om hetzij de
     opdracht zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk wordt, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een maximale termijn van
    4 maanden, dan wel de over­eenkomst als ontbonden te beschouwen. De meerdere of mindere kosten, bij ons ontstaan, die uit de wijziging van de
    overeenkomst van de opdracht voortvloeien, zullen tussen partijen worden verrekend.

2.  Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogs­gevaar, algehele of gedeeltelijke mobilisatie, (handels)blokkade, in- en uitvoerverboden,
     koerswijzigingen van de muntsoort waarin betaling zou plaatsvinden, gehele of gedeeltelijke inbeslagneming of opvordering van onze zaken, welke
     zich bij ons Dan wel bij onze toeleveran­ciers bevinden door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, werkstaking,
     uitsluiting, boycot door onze leveranciers, ziekte-epidemie, ziekte van werknemers en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid
     nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden gevergd.

3.  Indien tengevolge van overmacht wij overgaan tot opschorting van de (verdere) uitvoering, Dan wel ontbinding, is de contractpartij een even­redig deel
     van de te betalen prijs aan ons verschuldigd. Betreffend bedrag zal dan opeisbaar zijn.

4.  Indien vanwege overmacht de levering meer dan 4 maanden na de overeengekomen leveringsdatum zal moeten geschieden, is de contractpartij
     gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Met inacht­neming van het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, zal opdrachtgever terzake geen
     kosten of schadevergoeding verschuldigd zijn. In geval de contractpartij niet tot annulering overgaat, zijn wij gerechtigd eventuele extra kosten op
     basis van nacalculatie door te berekenen.

 

Artikel 11 - betaling

1.  Wij zenden bij aflevering van de producten voor elke door de contractpartij verschuldigde betaling een factuur, die binnen 14 dagen na verzending dient
     te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

2.  Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen.

 

3.  Een beroep op korting, opschorting of schuldvergelijking komt de contractpartij niet toe.

4.  In geval de contractpartij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet zijn wij gerechtigd de uitvoering van de over­eenkomst op te schorten of te
     ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden zijn.

5.  Indien wij reden hebben te twijfelen aan de nakoming van de contractpartij van zijn betalingsverplichting, (de navolgende omstandigheden bieden in
     ieder geval tot voldoende reden voor twijfel:

 • herhaalde nalatigheid in betaling
 • beslaglegging ten laste van de contractpartij
 • faillissement
 • surséance van betaling
 • gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf van de contractpartij

     wordt al hetgeen de contractpartij aan ons verschuldigd is direct opeisbaar en zijn wij bevoegd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten
     totdat volledige betaling dan wel -tot ons genoegen- zekerheid voor de betaling is ontvangen.

6. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen zeven kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan zijn wij
    bevoegd om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op vergoeding van geleden of nog te lijden schade.

7.  Indien onze factuur niet conform lid 1 van dit artikel wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 2% per maand,
    waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, zonder enige nadere sommatie of ingebrekestelling.

8.  In het geval de contractpartij, na per aangetekend schrijven verzon­den sommatie in gebreke blijft met betalen, zijn wij gerechtigd bovendien het
     verschuldigde bedrag te verhogen met incasso, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De
     buitengerechtelijke kosten worden ten deze gesteld op minimaal 20% van het totaalbedrag der vordering incl. rente met een minimum van € 500,--.
     De kosten van rechtskundige bijstand worden berekend op basis van het tarief, zoals dat door de door ons ingeschakelde advocaat wordt gehanteerd.

9.  Het indienen van klachten (reclame) met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst ontheft de contractpartij niet van zijn verplichting tot algehele
     stipte betaling van de door hem verschuldigde bedragen. Evenmin wordt de cliënt van zijn betalingsverplichting ontheven door omstandigheden, welke
     het gebruik van de door ons geleverde zaken, Dan wel verrichte werkzaamheden verhinderen.

10. Alle betalingen door of zijdens de contractpartij zullen strekken in mindering op de verschenen rente en gemaakte kosten en vervolgens in mindering op
      de oudste openstaande factuur tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - zekerheden

1.  Wij behouden ons de eigendom van aan de contractpartij verkochte en geleverde zaken voor totdat:

a) de contractpartij de tegenprestatie aan ons heeft voldaan van aan hem geleverde of te leveren zaken en;

b) totdat de contractpartij de tegenprestatie heeft voldaan van door ons verrichte of te verrichten werkzaamheden;
en
terzake van onze vorderingen jegens de contractpartij wegen tekortschieten in de nakoming van de contractpartij van zodanige overeenkomsten.

2.  De contractpartij is gehouden ons eigendomsvoorbehoud bij levering aan een derde aan deze derde kenbaar te maken. Hij mag de zaken noch in pand
     geven, noch als zekerheid uit handen geven. De contractpartij is eveneens gehouden ons er onmiddellijk van in kennis te stellen als zijn faillissement of
     surséance van betaling is aangevraagd, de zaken in beslag worden genomen, Dan wel elk ander geval als gevolg waarvan onze rechten geschaad
     kunnen worden.

3.  Als onze eigendomsrechten als bedoeld in dit artikel zijn teniet gegaan anders dan door betaling, verbeurt de contractpartij een onmiddellijk opeisbare
     boete ter grootte van 5 maal het terzake van de betreffende levering(en) en openstaande bedrag incl. rente en kosten.

4.  In geval de contractpartij enige verplichting uit enigerlei overeenkomst met ons niet nakomt, zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de zaken
     terug te nemen. De contractpartij c.q. de bewaarder is gehouden ons op eerste aanmaning de plaats te wijzen waar de betrokken zaken zich bevinden
     en ons in staat te stellen deze zaken terug te nemen. Onverminderd de verplichting van de contractpartij om al hetgeen hij verschuldigd is, volledig aan
     ons te voldoen.

5. Contractpartij dient de goederen waarop voornoemd eigendomsvoorbehoud rust, afgezonderd te bewaren en te voorzien van merktekens waaruit ons
    eigendomsvoorbehoud blijkt.


Artikel 13 - ontbinding

1.  Indien een contractpartij in gebreke blijft aan enige verplichting jegens ons te voldoen, is de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden
     met de enkele aanzegging onzerzijds, onver­minderd ons recht tot het vorderen van de schade, gederfde winst en door ons gemaakte kosten
     daaronder begrepen.

2.  De overeenkomst kan door ons zonder rechterlijke tussenkomst wor­den ontbonden op enkele aanzegging onzerzijds zonder enigerlei
     schadevergoeding of anderszins te zijn gehouden indien onze contractpartij:

 •   in staat van faillissement geraakt;
 •   surséance van betaling aanvraagt;
 •   komt te overlijden;
 •   onder curatele wordt gesteld, dan wel zijn onder curatele-stelling is aangevraagd;
 •   in liquidatie treedt of wordt ontbonden,

     één en ander onverminderd ons recht tot het vorderen van schade, gederfde winst en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 14 - auteursrecht/modelrecht

1.  Wij behouden ons het auteursrecht en modelrecht voor met betrekking tot alle door ons vervaardigde modellen, tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen,
     beschrijvingen e.d. Indien met betrekking tot door ons uit te brengen adviezen, offertes of prijsopgaven, modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of
     afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen e.d. worden gemaakt, blijven deze te allen tijde ons eigendom, ongeacht of ons de opdracht wordt
     gegeven Dan wel een overeenkomst tot stand komt.

2.  Het is de contractpartij, Dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, verboden door ons vervaardigde of ver­strekte
     modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen, beschrijvingen of handleidingen e.d. zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
     toestemming te kopiëren, aan derden ter inzage te geven, te eigen nutte te gebruiken, aan derden in gebruik te geven, Dan wel anderszins inbreuk op
     onze rechten terzake te maken. Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde, zal de contractpartij, Dan wel degene die ons om advies, offerte of
     prijsopgave heeft verzocht, aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van €1.000.000,--, terwijl voor elke dag dat de overtreding
     voortduurt, een direct opeisbare boete aan ons verschuldigd zal zijn van € 100.000,-- per dag. Eén en ander onverminderd ons recht om
     schadevergoeding te vorderen.

3.  De contractpartij, Dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, is gehouden op onze schriftelijke medede­ling binnen een
     door ons te stellen termijn de door ons aan hen ter hand gestelde modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen, beschrijvingen en
     handleidingen e.d. te retourneren. Voor elke dag dat de contractpartij, Dan wel degenen die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, in
     gebreke blijft aan het in dit artikel bepaalde te voldoen, zal hij aan ons een direct opeisbare boete ver­schuldigd zijn van € 1.000,--.


Artikel 15 - octrooirecht

1.  Wij behouden ons het octrooirecht voor met betrekking tot de door ons geoctrooieerde voortbrengselen en toegepaste werkwijzen, waaronder
     eveneens begrepen door ons verkregen licentierechten uit hoofde van aan derden verleende octrooien.

2.  Voor iedere inbreuk op ons octrooirecht door de contractpartij, Dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, zal aan ons
     een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 2.000.000,--, terwijl voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, een direct opeisbare boete aan ons
     verschuldigd zal zijn van € 200.000,-- per dag, één en ander onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

3.  De contractpartij, Dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, is conform de leden 1 en 2 van dit artikel eveneens
     aansprakelijk indien door zijn opzet, schuld of onzorg­vuldigheid een derde inbreuk maakt op ons octrooirecht.
     Onvermin­derd ons recht schadevergoeding van derden te vorderen.


Artikel 16 - slotbepalingen

1.  Op alle aanbiedingen, verbintenissen en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

2.  Alle geschillen, gerezen tussen de contractpartij en ons, waaronder begrepen geschillen betreffende uitlegging van deze algemene voor­waarden en
     het innen van openstaande vorderingen, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het kanton of ar­rondissement waar wij
     zijn gevestigd, tenzij wij er de voorkeur aangeven volgens de normale regels der competentie en de eventueel toepasselijke verdragen, op te treden.

3.  De contractpartij kiest ter uitvoering van deze overeenkomst onher­roepelijk domicilie aan het adres, waarop hij op het moment van het verzenden van
     onze orderbevestiging gevestigd of woonachtig is.